Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

OP-IV.272.26.2022.AKL Szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w 2022 r. z podziałem na części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-06 2022-05-16 09:00 --
OP-IV.272.25.2022.MSY Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-26 2022-05-06 11:00 --
OP-IV.272.24.2022.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego w 2022 roku z podziałem na 3 części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-20 2022-04-28 12:00 --
OP-IV.272.23.2022.KAB Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa – 2022” z podziałem na II części Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-14 2022-04-25 11:00 --
OP-IV.272.18.2022.BRP Usługa organizacji, realizacji i obsługi plenerowych pikników europejskich, których celem jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w województwie lubelskim. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-25 11:00 --
OP-IV.272.22.2022.AO Usługa przygotowania i organizacji plenerowej wystawy zdjęć przedstawiającej projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-25 11:00 --
OP-IV.272.21.2022.ŁB Przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce” Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-12 2022-04-25 12:00 --
OP-IV.272.19.2022.AO Przeprowadzenie szkolenia pn. „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 – przepisy unijne i praktyka w ramach wcześniejszych okresów programowania” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-12 2022-04-26 11:00 --
OP-IV.272.17.2022.AKL Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby pracowników UMWL w Lublinie zaangażowanych w realizację RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na potrzeby funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubelskim. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-06 2022-04-14 09:00 --
OP-IV.272.15.2022.KAB Usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia pn. „Obsługa programu MS Excel” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-01 2022-04-14 11:00 --
OP-IV.272.13.2022.NSZ Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 11 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020”. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-16 2022-04-01 11:00 --
OP-IV.272.11.2022.AO Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe wraz z ubezpieczeniem na wyjazd zagraniczny na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-02 2022-03-10 11:00 --
OP-IV.272.10.2022.BRP Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-14 2022-02-25 11:00 --
OP-IV.272.7.2022.AO Usługa przygotowania i organizacji cyklu plenerowych wystaw zdjęć przedstawiających projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-03 2022-02-14 11:00 --
OP-IV.272.6.2022.AKL Opracowanie koncepcji graficznej, skład, druk i dostawa publikacji pt.: „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-21 2022-01-31 10:00 --
OP-IV.272.83.2021.KAB Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-19 2022-02-03 11:00 --
OP-IV.272.2.2022.AO Dostawa materiałów promocyjnych Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-12 2022-01-20 11:00 --
OP-IV.272.82.2021.BRP Dostawa środków czystości i papierowych środków higienicznych z podziałem na części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-04 2022-01-17 11:00 --
OP-IV.272.79.2021.AKL Kompleksowa organizacja szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-28 2022-01-11 11:00 --
OP-IV.272.80.2021.AO Opracowanie koncepcji kreacyjnej, przygotowanie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu gospodarczego Marka Lubelskie Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-21 2021-12-31 11:00 --
OP-IV.272.76.2021.AO Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-13 2021-12-23 11:00 --
OP-IV.272.77.2021.AKL Prace eksploatacyjne wykonywane przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-08 2021-12-16 11:00 --
OP-IV.272.72.2021.AKL Usługi pocztowe i kurierskie w 2022 r. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-03 2021-12-16 10:00 --
OP-IV.272.71.AKL Przygotowanie i wyprodukowanie filmów oraz spotów o charakterze promocyjnym wraz ze scenariuszami Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-02 2021-12-17 11:00 --
OP-IV.272.73.2021.BRP Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Lubelskiego Centrum innowacji i Technologii w Lublinie z podziałem na części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-02 2021-12-15 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa